Begeleiding rugzakleerlingen op een school voor regulier onderwijs.

Sinds enige jaren kunnen leerlingen met een indicatie vanuit een REC op verzoek van de ouders en met instemming van de school ook geplaatst worden op een school voor regulier primair onderwijs of speciaal primair onderwijs.

Om te kunnen voorzien in de specifieke behoeften en om goed toegerust te zijn voor de begeleiding en opvang van deze leerlingen heeft de rijksoverheid een budget toegekend per leerling.

De middelen zijn onderverdeeld in een drietal voorzieningen:

 • Ambulante begeleiding: Є 3400,- vanuit het REC wordt ambulante begeleiding gegeven aan de school. Hiervoor ontvangt het REC € 3400,- (in de verhouding 12/19 t.o.v. het primair onderwijs). De ambulante begeleiding is bedoeld als ondersteuning voor de school en de leerling van het primair onderwijs.
   
 • Personele bekostiging P.O.: Hiervoor ontvangt het primair onderwijs € 5400,- Deze gelden kunnen worden aangewend voor specifieke zorg voor de LGF leerling of andere personele inzet binnen de groep of de school.
   
 •  Additionele middelen: Dit is een toegekend bedrag per leerling van € 900,- dat wordt toegevoegd aan het schoolbudget. Vanuit deze middelen wordt van de school verwacht dat zij zoveel als mogelijk de school toegankelijk maakt voor kinderen vanuit de verschillende REC’s.
   
 • Uit deze vergoeding kunnen specifieke middelen voor deze leerlingen worden betaald. Hierbij denken we aan: methodische materialen, leer- en hulpmiddelen.
   
 • Hieruit worden ook zaken betaald als: studiekosten, cursussen, reiskosten en kosten voor herbezetting van deze personeelsleden.
 • Evt. kosten voor inhuren van video-interactiebegeleiding
 • Kosten voor evt. aanvullend of vernieuwd onderzoek t.a.v. bijv. herindicatie.
 • Kosten voor gebouwelijke aanpassingen of andere technische voorzieningen indien de REC-indicatie dit wenselijk acht. (REC-3 lln,. Bijv.)
 • Deze middelen worden tezamen met de personele middelen gebruikt om vooruitlopend op de toekenning van een beschikking, al begeleiding te geven aan die leerlingen die hiervoor ook in de toekomst in aanmerking komen.
 • Uit het bovenstaande volgt dat deze middelen niet altijd terug zijn te herleiden naar de individuele begeleidingsmiddelen voor de betreffende leerling, maar ingezet worden voor de goede zorgstructuur op school en de zorgbehoeften van (LGF)leerlingen of de omgeving waarin zij verkeren. 

 

Procedure:

Ouders kunnen een aanvraag voor plaatsing van de door een REC geïndiceerde leerling binnen het primair onderwijs aanvragen bij de school. De school bekijkt per aanvraag de handelingsbekwaamheid of verlegenheid en kan al dan niet tot plaatsing overgaan.

In overleg met school en ouders wordt het handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan moet in overeenstemming zijn tussen school en ouders en door beiden worden getekend.

Dit handelingsplan heeft 2 doelen:

·         Ten eerste ondersteunt het een optimale ontwikkeling van het kind; het is een praktisch instrument om het onderwijs voor dit kind te plannen, uit te voeren en te evalueren.

·         Ten tweede is het een overeenkomst tussen ouders en school. De afspraken die tussen ouders en school zijn gemaakt, worden erin vermeld. Het plan wordt minmaal 1 keer per jaar met de ouders geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Het leerling-gebonden budget is bedoeld voor onderwijs, onderwijsondersteunende activiteiten en ambulante begeleiding.

In het handelingsplan wordt in ieder geval aangegeven; het niveau van de leerling aan het begin van het schooljaar, de onderwijsdoelen die voor deze leerling worden nagestreefd. Welke maatregelen de school neemt. (Dit kan zijn bijvoorbeeld individuele begeleiding of RT)

 • Welke externe deskundigen worden ingeschakeld
 • Welke voorzieningen getroffen worden.
 • De manier waarop het budget wordt ingezet.
 • De manier waarop de vorderingen van de leerlingen worden gevolgd en geregistreerd.

Het is verstandig om ook de volgende zaken op te nemen in het plan.

 • Op welke manier en hoe vaak hebben ouders met de school overleg.
 • Wie neemt het in initiatief voor dit overleg
 • Op welke wijze worden ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Algemeen:

De relatie tussen ouders en school is erg belangrijk.

Een gezonde open relatie, op basis van vertrouwen, waarin eenieder een inbreng kan hebben en de ruimte krijgt, werkt in de praktijk vaak het beste.

Samen verantwoordelijk voelen voor dit kind en zoeken naar de beste mogelijkheden. Beide zijn expert op hun eigen gebied. Ouders zijn de experts van hun eigen kind. E school is expert op het gebied van onderwijs aan kinderen. Die expertise moet door beide partijen gerespecteerd worden en optimaal worden ingezet voor het kind.

Bij deze notitie is tevens gebruik gemaakt van de bron:

“Ruggensteun bij de rugzak” het is een handreiking voor ouders bij de schoolkeuze voor hun gehandicapte kind. Te bestellen bij “ouders en coo” postbus 125    3970AC in Driebergen. www.ouders.net