Basisschool De Bloktempel is een school die:

1. Respect heeft voor onderlinge verschillen in meningen, ideeën en wensen.

We willen kinderen leren wederzijds respect te hebben. Het is belangrijk dat leerkrachten hiervoor het goede voorbeeld geven. In een sfeer van respectvol omgaan met elkaar ontstaat er een prettige relatie en een gevoel van veiligheid naar elkaar toe. Hierdoor kunnen de kinderen gedijen in een veilige leer- en leefomgeving.

2. De totale ontwikkeling van elk kind centraal stelt.
We willen optimaal omgaan met de verschillen tussen kinderen die we op school hebben.
We hebben veel aandacht voor de doorgaande lijn. Dat betekent dat dossiervorming en het aan elkaar doorgeven van noodzakelijke informatie over leerlingen cruciaal is. Hierdoor zijn we in staat optimaal te kunnen inspelen op de individuele verschillen.
We zien het als een uitdaging om het maximale uit ieder kind te halen door hem of haar waar mogelijk onderwijs op maat te bieden. In de praktijk komt het erop neer dat ons startpunt 'de hele groep' is, maar er zal, indien nodig, gedifferentieerde aanbieding van instructie en verwerking plaatsvinden.

3. Een werksfeer wil creëren waarin kinderen worden uitgenodigd om samen te werken, samen te leren en elkaar te helpen.
Hiermee stimuleren en bevorderen we de sociale ontwikkeling van de kinderen. Samenwerken is samen leren en samen delen.

4. Kinderen wil opvoeden tot zelfredzame, zelfstandige en zelfverantwoordelijke deelnemers aan onze maatschappij.
Van het begin tot het einde van de basisschooltijd wordt achtereenvolgens gewerkt aan het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de kinderen. Kinderen vergroten zodoende hun probleemoplossend vermogen en leren ook zelfkritisch en verantwoordelijk met hun werk om te gaan. Hierdoor wordt het gevoel van autonomie en competentie van de kinderen versterkt.

5. Aan de kinderen structuur, rust en duidelijkheid wil bieden.
Kinderen leren het beste als er structuur, rust en duidelijkheid heerst in combinatie met een prettige werksfeer. Hierdoor wordt een positief werkklimaat gecreëerd waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.

6. Met haar onderwijs zoveel mogelijk wil aansluiten bij de praktijk van het dagelijks leven.
We proberen in de lessen zoveel mogelijk te concretiseren, gebruik te maken van betekenisvolle situaties. Met behulp van de gehanteerde methodes als ook door aanvullende excursies, uitstapjes en andere activiteiten wordt hieraan invulling gegeven.

7. Zich kenmerkt door een positief werkklimaat en een open luisterhouding.
Wij beleven ons onderwijs vanuit een open houding naar elkaar. Dit stralen we als team ook uit naar de kinderen en de ouders. We streven een sfeer na waarin iedereen het gevoel heeft dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat men zijn of haar meningen, wensen en ideeën kan laten horen.

8. Het onderwijs aantrekkelijk wil maken door veel te variëren in werkvormen.
We willen kinderen graag uitnodigen om actief mee te denken aan het onderwijsproces. Dit kan alleen wanneer de betrokkenheid zo groot mogelijk is en we met onze werkvormen aansluiten bij de behoeften en interesses van de kinderen.
Ieder kind leert anders. Dat betekent, dat we in onze aanbieding van werkvormen ook
trachten te differentiëren naar behoefte binnen dezelfde onderwijsleersituatie.

9. Zich verantwoordelijk voelt voor het bieden van optimale zorg.
Wij willen in onze leerlingenzorg hulp en begeleiding bieden om te zorgen voor een zo goed mogelijke totale ontwikkeling. Daartoe beschikken we over een zorgsysteem, waarmee we de ontwikkelingen van elke leerling nauwgezet kunnen volgen en begeleiden.
De verantwoordelijkheid over de zorg voor de leerlingen berust in principe bij de groepsleerkracht, die zich hierin gesteund weet door ons zorgteam.

10. Ruimte biedt voor leerkrachten om van en met elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars kwaliteit.
Door adequaat in te spelen op vernieuwingen en innovatief naar het onderwijs te kijken ontwikkelen we onze school tot een dynamische en lerende organisatie. We maken als school gebruik van zowel externe als van interne professionalisering.

11. Optimaal gebruik wil maken van de hedendaagse informatietechnologie.
We zorgen ervoor dat de leerlingen gebruik kunnen maken van een computernetwerk dat aansluit bij de eisen van de tijd. Zowel kwantitatief als kwalitatief proberen we de inzet van multimedia zo motiverend en uitnodigend als mogelijk naar leerlingen toe te realiseren.
De computer wordt ingezet als informatiebron, als onderwijsleermiddel en als verwerkingsmogelijkheid.