Ouders participeren ook in de school en zij werken mee aan diverse schoolactiviteiten.
Elke groep heeft een eigen klassenouder. Deze onderhoudt het contact met de klassenleerkracht en is voor de ouders het vaste aanspreekpunt. Hulpouders bieden organisatorische, administratieve of technische hulp. Er zijn ook ouders die ondersteuning bieden bij onderwijsactiviteiten. Verder zitten er ouders in de MR, in de Ouderraad en in de Commissie Schoolactiviteiten.
 

Kennismakingsavonden
Een goed contact tussen ouders en school is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van uw kind. Om dat contact zo snel mogelijk op gang te brengen, ontvangt u van de groepsleerkracht een uitnodiging om, indien u dat nodig acht, in te schrijven voor een kennismaking en om de leerkracht te informeren over uw kind. Per ouderpaar is dan 10 minuten gereserveerd. Deze avonden zullen dit schooljaar plaatsvinden op dinsdag 6 en donderdag 8 september.

Informatie -avonden 
In het begin van het schooljaar houden wij per groep of per cluster van groepen een informatie-avond.


Mapjesdagen
Om u op de hoogte te houden van de prestaties en vorderingen van uw kind is er om de plm 6 weken een zogenaamde Mapjesdag. U ontvangt dan schriftelijke informatie van ons in de vorm van een map met proefwerken, tekeningen, werkjes, enz. Mochten er bij u n.a.v. dat werk vragen opkomen, neem dan contact op met de leerkracht.

Maandkalender
Maandelijks zult u via de oudste leerling op school een maandkalender ontvangen; daarop staan de activiteiten van die maand vermeld. Wij willen u op deze wijze betrekken bij alles wat er op onze school gebeurt. We streven naar een zo volledig mogelijke maandelijkse uitgave, maar toch kunnen er zich altijd onverwachte wijzigingen voordoen.

Rapportage
De rapportage geeft een overzicht van de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De rapportage heeft o.a. betrekking op sociaal-emotionele ontwikkeling, methodegebonden toetsen, en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Voor groep 1-2 is het volgende van belang:

 
  • Voor de eerste ouderavond ontvangt u nog geen schriftelijke rapportage
  • Bij de 2e en 3e ouderavond krijgt u een schriftelijke rapportage
  • De rapportage wordt op de woensdag voorafgaande aan de ouderavonden aan de ouders meegegeven
  • Na de 1e schriftelijke rapportage moet deze in zijn geheel weer terug naar school zodat de 2e schriftelijke rapportage daar later bijgeschreven kan worden.
  • Na de laatste schriftelijke rapportage kan deze door u behouden worden en moet de snelhechter met het naamblad na de vakantie aan de leerkracht van het volgende jaar gegeven worden.
Voor groep 3 t/m 8 is het volgende van belang:
 
  • De rapportage wordt aan de kinderen meegegeven.
  • Na elk rapport moet het rapport weer mee terug naar school, zodat het nieuwe trimester kan worden bijgeschreven.
  • Aan het eind van het schooljaar mogen de kinderen het rapport behouden.
  • De rapporten zitten in een plastic hoesje. Wij vragen  u vriendelijk het rapport steeds hierin te bewaren en mee terug naar school te geven.
Rapportavonden
Na ongeveer 13 schoolweken ontvangt  u een schriftelijke rapportage omtrent de vorderingen; voor de daarop volgende ouderavond kunt u of door de groepsleerkracht uitgenodigd worden of u kunt zelf een gesprek met haar/hem aanvragen.
 
  • In het informatieboekje vindt u de data waarop de rapporten worden uitgereikt en wanneer de ouderavonden zijn.
Op afspraak
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind, wanneer u meent dat daarvoor aanleiding bestaat. Wilt u dat na schooltijd (tussen de middag of na half 4) regelen, en liever niet vóór schooltijd. Op kennismakings- en rapportavonden zijn de leerkrachten aan de 10 minuten gebonden. Mocht u langere tijd nodig hebben, maakt u dan gebruik van een andere afspraak.
 
Klassenouders
Ook dit schooljaar willen we graag met klassenouders samenwerken. De klassenouder helpt de leerkracht bij het organiseren van groepsactiviteiten, zoals excursies en vieringen. De commissie schoolactiviteiten doet ook vaak een beroep op de klassenouders om hen te helpen bij de uitvoering van diverse evenementen. Bij een aantal vieringen, zoals bv. sinterklaas, carnaval, kan de klassenouder door de leerkracht worden uitgenodigd. U zult begrijpen, dat wij niet alle ouders kunnen uitnodigen.
 
Hulp door ouders
In diverse groepen van onze school wordt dankbaar gebruik gemaakt van hulpouders. De school maakt een planning van de te begeleiden activiteiten en de ouders nemen de plicht op zich aanwezig te zijn. Algemene hulp is dus belangrijker in deze dan de hulp aan uw eigen kind. Op organisatorisch gebied: o.a. begeleiding bij het lopen naar de gym (sporthal), bij handwerken, excursies, dramatische en/of creatieve expressie, enz. technische hulp: De klusjesgroep, bestaande uit vaders en enkele leerkrachten, helpt ons met het onderhoud van het gebouw en de materialen. Ook is deze groep actief bij de jaarlijkse Zeskamp en Speldag.