Verzekeringen

De Stichting Katholiek Protestants Onderwijs Eindhoven heeft als bestuur, waartoe onze school behoort, de volgen­de verzekeringen afgesloten:
  • Algemene aansprakelijkheid
  • Bestuurders aansprakelijkheid
  • School ongevallen verzekering (leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten)
  • Doorlopende reisverzekering (kamp, schoolreisje, excursies e.d.) t.b.v. leerlingen en
  • personeel en zgn. hulpkrachten
  • Schoolevenementen verzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactivitei­ten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd.

Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (b.v. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen scha­declaims ten gevolge van nalatigheid en/of onrechtmatig handelen.

De school is dus niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft wel een schadever­goedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht.

Het is mogelijk dat er schade wordt gele­den zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld wanneer een kind tijdens de gymles een bal tegen een bril krijgt waardoor deze stuk is gegaan. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsver­zekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

Ook is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar hun ouders) zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verant­woordelijk voor. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Vervoer
Bij het vervoer van kinderen naar excursies of andere evenementen houden wij ons aan de geldende wettelijke voorschriften. Dit geldt zowel voor busvervoer als voor vervoer van kinderen door ouders in hun auto.
Wanneer een ouder ten behoeve van een schoolexcursie o.i.d. leerlingen per auto vervoert, geldt bij een verkeersongeval het volgende:
Indien de ouder aansprakelijk is (bijv. door een gemaakte verkeersfout), dan is de schade, tengevolge van letsel van de inzittende kinderen op grond van de W.A.M. door de autoverzekering gedekt.
(W.A.M. = Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen)
Ouders dienen wel zelf goed na te gaan hoeveel inzittenden volgens hun autoverzekering zijn meeverzekerd. Dit kan per polis verschillen. (Denk b.v. ook aan de verplichting tot het dragen van autogordels, stoelverhogers, zitjes.)
Worden meer personen vervoerd dan volgens de verzekeringsovereenkomst zijn verzekerd, dan is de letselschade van de inzittenden op grond van de W.A.M. toch gedekt, maar de verzekeringsmaatschappij kan de door haar als schadevergoeding uitgekeerde gelden dan geheel of gedeeltelijk verhalen op de betreffende ouder, omdat deze zich niet heeft gehouden aan de verzekeringsvoorwaarden.
Met de auto vervoerde zaken zijn vaak niet verzekerd; ook dit kan per polis verschillend zijn.
Als de ouder niet aansprakelijk is, dan is er ook geen dekking volgens de W.A.M. De letselschade van inzittenden kan dan toch gedekt zijn, als er voor de betreffende auto een ongevallen- en/of schadeverzekering inzittenden is afgesloten.
Daarnaast is er bij een verkeersongeval tijdens de excursie dekking voor letselschade op grond van de scholierenongevallenverzekering, die door de school is afgesloten.


n.b.
De bovenstaande informatie kan door wijziging in regelgeving of anderszins inmiddels gewijzigd zijn. Aan bovenstaande informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend