Procedure en aanpak t.a.v. pestgedrag

Om pesten te voorkomen maken we op onze school gebruik van verschillende voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: kennismakingsspelletjes, groepsvormende activiteiten, Amigo (methode voor sociaal emotionele ontwikkeling), KIJK! en ZIEN!.
Ondanks al deze voorzieningen komt er toch pestgedrag voor op elke school en dus ook op onze school. Het pesten komt vaker voor dan wij op het eerste gezicht waarnemen. Ook komt pesten voor op allerlei plaatsen zoals thuis - school - sportclub - in de buurt enz.
Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er zicht op te krijgen. Pesten is ook niet een probleem wat blijvend te voorkomen is of wat zich makkelijk laat oplossen.
Vaak durven kinderen (bij ouders, leerkracht, sportclub etc) niet goed te praten over het feit dat ze gepest worden.
Soms geven kinderen echter signalen die een aanwijzing kunnen zijn dat het kind gepest wordt zoals bijvoorbeeld:
  • Het kind is erg gespannen
  • Het kind gaat niet graag (meer) naar school / sportclub / buiten spelen
  • Heeft vaak fysieke klachten (bijvoorbeeld vaak buikpijn - hoofdpijn)
  • De klachten zijn er niet of minder tijdens vakantieperiodes.
School en ouders zullen daarom alert zijn op signalen die het kind geeft.
Pesten willen we graag  voorkomen of oplossen. Dat vereist van iedereen inspanning. De school neemt de verantwoordelijkheid om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen of pestgedrag aan te pakken.

Uitgangspunt hierbij is: Pesten wordt op onze school niet geaccepteerd!
Doel van de aanpak: het pesten onmiddellijk te doen stoppen.
De aanpak: is er op gericht de kinderen adequaat sociaal en positief te leren reageren op elkaar en het pestgedrag te stoppen.

Het 'vijfsporenbeleid' vormt de basis voor de aanpak:
  • Allereerst wordt pestgedrag gesignaleerd en bekendgemaakt door kind, ouders en/of leerkracht(en)
  • De melding dienst serieus te worden genomen en te worden gemeld aan de directie.
  • De directie houdt een gesprek met de 'pester' en 'gepeste' (zij zijn een min of meer onafhankelijke partij) en de leerkracht wordt geïnformeerd.
  • Met de 'gepeste' en de 'pester' worden afspraken gemaakt en vervolggesprekken gepland.
  • Bij herhaling van pestgedrag of bij zeer ernstig pestgedrag worden er door de directie een of meerdere (afzonderlijke) gesprekken gevoerd met de ouders van 'pester' en 'gepeste' en evt. maatregelen afgesproken.
  • Het is een cyclus waarbij steeds wordt nagegaan of het pesten is gestopt. Zo niet dan wordt de cyclus herhaald (zie schema)
Tegengaan van pestgedrag is een zorg van alle opvoeders.
Wij vragen daarom ook aan alle ouders om opmerkingen van uw kind welke er op kunnen wijzen dat uw kind andere kinderen pest met het kind te bespreken. Wilt u uw kind er vooral op wijzen welke ingrijpende gevolgen dit gedrag heeft voor het kind dat gepest wordt. Als school willen we graag samen met de ouders het pesten voorkomen en/of aanpakken.
Bedenk dat elk kind slachtoffer van pestgedrag kan worden en onze hulp en aandacht verdient.