Organisatie Tussen Schoolse Opvang op De Bloktempel:

Algemeen

Met de invoering van het continurooster per september 2015, is de school verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven van alle kinderen.

Voor de kinderen is er een middagpauze van 45 minuten. Hiervan wordt ongeveer 15 minuten gebruikt om in de eigen groep te eten en te drinken. De eigen groepsleerkracht organiseert en begeleidt dit. Ervoor of erna kunnen de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen natuurlijk binnen.

Er zijn 2 schoolpleinen waarop er toezicht wordt gehouden door de overblijfouders. Op het voorste plein spelen eerst de groepen 7 en 8 en na een half uurtje komen de groepen 5 en 6 naar buiten. Op het achterste schoolplein komen eerst de groepen 1 en 2 en na een half uurtje komen de groepen 3 en 4 naar buiten

 

Diverse rollen

Voor een goed toezicht zijn er vaste en incidentele overblijfouders. 

De vaste overblijfouders werken volgens rooster.

Bovendien is er per dag een coördinator en vanuit de school een ib-er of directielid aanwezig.

Aanwezigheid

De overblijfouders worden om 11.35 verwacht bij de hoofdingang voor het in ontvangst nemen van een hesjes, het vernemen  van aanvullende  informatie en klaarzetten van het materiaal.  Overblijven start om 11.45u

Om 12.45u  is er een korte evaluatie bij de hoofdingang.

Taken overblijfouders

• Begeleiden  
• Toezicht houden
• (zo nodig) Organiseren en eventueel initiëren van het spelen

Inhoud van deze taken

• Toezicht houden op de spelende kinderen
• Zorgen dat kinderen zich aan de afspraken houden. We zien er op toe dat de kinderen elkaar en de overblijfkrachten met respect behandelen . Kinderen blijven van elkaar af, (trekken en duwen niet toestaan)
• Bemiddelen bij conflicten eventueel samen met de coördinator overblijf of ib/directie
• Overblijfruimtes/schoolplein netjes en opgeruimd achterlaten. 
• Leerkrachten en/of coördinatoren informeren over relevante zaken gedurende de overblijf. 

Organisatie toezicht

Per schoolplein wordt er gewerkt met 4 overblijfkrachten, daaronder zijn 2 vaste krachten. Overblijfkrachten houden toezicht en treden liefst pro-actief (incident voorkomend) op. Voor een goed toezicht is het belangrijk, dat de overblijfkrachten zich verspreid opstellen op het plein. 

Kinderen blijven tijdens het spelen buiten. 

Als een kind naar toilet moet, dan wordt dat eerst bij een overblijfouder gemeld. De overblijfouder ziet er op toe, dat het niet te druk wordt bij het toilet. Het is goed om af en toe een keer bij de toiletten te kijken of alles nog goed verloopt.

De overblijfouder wordt door de aanwezige coördinator en teamlid ondersteund bij de uitvoering van de taak.

Voor kleine ongelukjes (schrammen) is er een EHBO doos  bij de administratie. Zo nodig kan de hulp ingeroepen worden van een leerkracht met EHBO/BHV. (zie de namen met * op het aanwezigheidsbord bij de administratie)

 

Afspraken bij de onderbouw

Eerst komen de groepen 1 en 2 naar buiten. 10 leerlingen van de groepen 7 en 8 mogen op het achterste schoolplein spelen met de kleuters. Zij krijgen hiervoor een badge in de klas uitgedeeld die ze op ons verzoek moeten kunnen laten zien.

Voor de veiligheid is er een fietsrichting vastgesteld (met de wijzers van de  klok mee) en dienen de kinderen rustig te fietsen. 

Voetballen kan aan de rand bij het hek van Korein. (niet op kunstgras) De voetbal kan wel eens over het hek gaan. De poort naar het speeltuintje van Korein is niet op slot. Het is daarbij niet de bedoeling dat de kinderen daar gaan spelen.

De poort naar het oude speelplein van De Gentiaan is niet open. Een van de overblijfouders  heeft de sleutel. Het is niet de bedoeling, dat er over het hekwerk wordt geklommen. 

 

Afspraken bij de bovenbouw

De groepen 8 spelen graag voetbal op het plein. Houd hierbij rekening dat de bal nogal eens op het parkeerterrein of op straat terecht kan komen. Het is de bedoeling dat je als overblijfkracht deze ballen pakt. Eventueel mogen de kinderen ze pakken, maar dan alleen met toestemming van de overblijfkracht.

Verder mogen de kinderen niet bij de fietsen komen om bijv. verstoppertje te spelen. Ook mogen de kinderen de bal niet tegen de muur spelen i.v.m. overlast voor Korein.

Slecht weer

Indien het slecht weer is blijven alle kinderen binnen. Per groep is er dan een overblijfouder aanwezig. De leerkracht heeft er voor gezorgd, dat  de belangrijkste info op papier gezet is. Dit formulier is in iedere klas aanwezig (zie tekst hieronder).

Middagpauze in het lokaal     Groep ………

Beste Overblijfouder,

Op dit blad staan de (groeps)afspraken voor de middagpauze . De kinderen kennen deze afspraken. De afspraken zijn zoveel mogelijk afgestemd op de normale gang van zaken in de klas.

Fijne pauze met de kinderen en als er nog bijzonderheden zijn dan hoor ik dat graag.

Vriendelijke groet,

De leerkracht 

 Algemene Afspraken: (Stilte teken, zelf materiaal pakken enz)

1. Hulpje, zie ………
2. Geluidsniveau
3. WC , afval, 
4. Lopen door de klas

Bijzonderheden (bijzondere leerlingen en hoe te handelen)

 Activiteit:

• Film op digibord: wel of niet; wachtwoord; wie stelt in; welke films
• Spelletjes: waar liggen ze, zelf pakken, opruimen
• Individuele activiteiten: tekenen o.i.d.