Oudergeleding:


Personeelsgeleding:

 
Hr. M. Roelands
 Voorzitter en afgevaardigde GMR
Mevr. J. Vleugels 
 lid
Hr. K. Pontzen
 Secretaris
Mevr. K. van den Heuvel
 lid
Mevr. P. Pastoor  lid
Mevr. J. van der Ploeg
 lid
Mevr. E. Herweijer
 lid
Mevr. W. Adriaans
 lid
 

 Algemene informatie :
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) beoogt een vorm van inspraak voor allen, die direct bij het onderwijs betrokken zijn. Die betrokkenen zijn voor het basisonderwijs: ouders en personeelsleden van de betreffende onderwijsinstelling. Deze geledingen vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR.

 

Reglement:
De leden van de MR moeten zich houden aan het Medezeggenschapsreglement.
Dit reglement is een wettelijke plicht. Het bevoegd gezag bekrachtigt het reglement.

 

Samenstelling en verkiezingen:
Voor een school tussen 250 en 750 leerlingen bedraagt het aantal MR-leden 8 of 10.
De oudergeleding en de personeelsgeleding zijn even groot qua aantal: op De Bloktempel beide 4 leden.
De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. Daartoe worden verkiezingen georganiseerd.
De stemming is schriftelijk, onder geheimhouding. Iedere ouder is stemgerechtigd.
Er zijn echter alléén verkiezingen als het aantal kandidaten groter is dan het aantal opengevallen plaatsen. Iedere ouder, mits geen lid van het schoolbestuur, kan zich kandidaat stellen, mits hij/zij een kind op de betreffende school heeft. Van een ouderpaar kan slechts één persoon zitting nemen in de MR.
Elk jaar, in oktober, kunnen verkiezingen worden georganiseerd. De zittingsduur is twee jaar. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Het is op onze school gebruikelijk dat de helft van de personeelsgeleding en de helft van de oudergeleding aftreedt.

 

Taken en bevoegdheden:
De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.
Zij kan voorstellen doen, meningen kenbaar maken en adviezen uitbrengen aan het schoolbestuur.
De raad moet naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen. Ze heeft tevens tot taak te waken tegen discriminatie en dient gelijke behandeling op alle terreinen te bevorderen.
Een bijzondere taak van de MR is het gevraagd en/of ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag, dat voor een aantal zaken verplicht is om advies te vragen. In een aantal gevallen is sprake van instemming. De MR zal al dan niet haar instemming verlenen m.b.t. het standpunt van het bevoegd gezag. Gebeurt dat niet dan is er een geschil, waarbij de geschillencommissie of de rechter ingeschakeld kan worden. Ook moet het bevoegd gezag de raad tijdig alle inlichtingen geven, die de MR nodig heeft om goed te kunnen functioneren. In het reglement staan deze bijzondere taken nader uitgewerkt. Eén van de leden van de MR wordt afgevaardigd naar de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de gehele SKPO.


Vergaderingen:
De MR hoeft alleen in bepaalde gevallen bijeen te komen. Deze staan in het reglement vermeld. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die voor ouders en personeel openbaar zijn. Reglement en notulen liggen altijd op school ter inzage en zijn  tevens via deze website te downloaden.


Hier zijn de notulen van MR vergadering te lezen.


Heeft u meer behoefte aan informatie omtrent de MR, neemt u dan contact op met één van de leden.