De medezeggenschapsraad (MR) van De Bloktempel
 
Wie zijn we?
De MR bestaat uit ouders/verzorgers en personeelsleden van de school. Wij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Op De Bloktempel bestaat de MR uit acht personen, waarvan vier uit de oudergeleding en vier uit de personeelsgeleding. De oudergeleding wordt door de ouders/verzorgers gekozen. Daartoe worden verkiezingen georganiseerd.
 
De samenstelling ziet er per 1 januari 2019 als volgt uit

Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Paulien Pastoor Voorzitter Jorien Vleugels  Lid/afgevaardigde GMR
Robbie Oerlemans Secretaris Karin van den Heuvel Lid
Kariem Saleh Bakir-Rongen Vice-voorzitter/lid Marja Janssen Lid
Geert van der Heijden Lid Samira Rouwenhorst Lid

 
Jorien Vleugels ontbreekt op de foto.

Wat doen we?
Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMO). Die geldt voor alle scholen in het primair onderwijs. Die wet schrijft voor dat elke school een MR ingesteld moet hebben.
 
De MR heeft over sommige onderwerpen een instemmingsrecht en bij andere onderwerpen een adviesrecht bij beslissingen die voor de school belangrijk zijn, zoals: formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie, etc. Zes à zeven keer per jaar heeft de MR overleg met de directie en we kunnen dan ook zelf onderwerpen aandragen die we met hen willen bespreken. Zo kunnen we voorstellen doen, meningen kenbaar maken en adviezen uitbrengen aan het schoolbestuur. In de tussentijd hebben de MR-leden onderling contact over lopende zaken op school en kunt u als ouder/verzorger altijd één van de leden aanspreken over zaken die u onder de aandacht wilt brengen.
 
Daarnaast vaardigt elke school een MR-lid (ouder of personeelslid) af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SKPO. De verdeling ouders en personeelsleden in de GMR is nagenoeg gelijk. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
 
De MR heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Daarnaast houden we notulen bij van elke vergadering en hebben we samen met de directie een medezeggenschapsreglement opgesteld. Op deze pagina kunt u de notulen van de MR vergaderingen raadplegen.
 
Hebt u meer behoefte aan informatie omtrent de MR, neemt u dan contact op met één van de leden of via ons e-mail adres: mr-bloktempel@skpo.nl