Uitgangspunten en visie staan uitgebreid beschreven in de schoolgids 2016-2020. Hierin staan de uitgangspunten van de diverse vormen van beleid voor de komende jaren. Het is een 'levend' document, waarmee bedoeld is dat de erin beschreven beleidsvormen regelmatig geëvalueerd moeten worden. Ook moet het planningsgedeelte elk jaar worden bijgesteld. Het schoolplan geeft vorm aan het eigen beleid van de school, legt de uitgangspunten vast en legt daarmee verantwoording af aan de rijksoverheid (inspectie).

 
In het kort komen de uitgangspunten hierop neer:
  • De Bloktempel wil een school zijn waar het kind op een prettige manier kind kan zijn in zijn groei naar zelfstandig en volwaardig functioneren.
De opvoedkundige kenmerken zijn:
  • samenwerken, afspraken maken, belangstelling tonen leren van en door fouten en conflicten
  • zelf verantwoordelijkheid dragen voor eigen gedrag en werk
  • een positief-kritische houding ontwikkelen, positieve waardering
  • respect voor elkaar hebben, elkaar ruimte geven
We proberen op De Bloktempel een zodanige onderwijsleersituatie te creëren dat er sprake is van een zo continue mogelijk ontwikkelingsproces bij de leerlingen. We dragen niet enkel vaardigheden over, maar leren kinderen procesgericht te werken om daardoor op zelfstandige, effectieve en creatieve wijze informatie te verwerven en te verwerken. We proberen zoveel mogelijk om te gaan met individuele verschillen (adaptiviteit).

De school is een deel van de omgeving en die is veranderlijk. De school moet ook mee kunnen gaan met die maatschappelijke veranderingen, al beseffen we dat niet alle vernieuwingen direct doorgevoerd moeten of kunnen worden.