Dit zijn wij

Dit zijn wij

De medezeggenschapsraad (MR) van De BloktempelWie zijn we?
De MR bestaat uit ouders/verzorgers en personeelsleden van de school. Wij vertegenwoordigen alle ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Op De Bloktempel bestaat de MR uit acht personen, waarvan vier uit de oudergeleding en vier uit de personeelsgeleding. De oudergeleding wordt door de ouders/verzorgers gekozen. Daartoe worden na een aanmeldingsprocedure -in geval van meerdere kandidaten- verkiezingen georganiseerd. 

De samenstelling ziet er met ingang van schooljaar 2022-2023 als volgt uit:
Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

 
Paulien Pastoor Voorzitter Jorien Vleugels  Lid
Nicole Knopper Secretaris Laura Hol Lid
Kariem Saleh Bakir Vice-voorzitter Marja Janssen Lid
Maaike Bouwmeister Afgevaardigde GMR Nick Bressers Lid


Wat doen we?
Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMO). Die geldt voor alle scholen in het primair onderwijs. Die wet schrijft voor dat elke school een MR ingesteld moet hebben.

De MR heeft over sommige onderwerpen een instemmingsrecht en bij andere onderwerpen een adviesrecht bij beslissingen die voor de school belangrijk zijn, zoals: formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie, etc. Zes à zeven keer per jaar heeft de MR overleg met de directie en we kunnen dan ook zelf onderwerpen aandragen die we met hen willen bespreken. Zo kunnen we voorstellen doen, meningen kenbaar maken en adviezen uitbrengen aan het schoolbestuur.

In de tussentijd hebben de MR-leden onderling contact over lopende zaken op school en kunt u als ouder/verzorger altijd één van de leden aanspreken over zaken die u onder de aandacht wilt brengen. We gaan niet in op individuele zaken; daarvoor dient u bij de school, leerkracht, directie te zijn. Zaken die meer dan één individu aangaan, kunnen we wel in behandeling nemen.

Daarnaast vaardigt elke school een MR-lid (ouder of personeelslid) af naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SKPO. De verdeling ouders en personeelsleden in de GMR is nagenoeg gelijk. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. 

De MR heeft een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Daarnaast houden we notulen bij van elke vergadering en hebben we samen met de directie een medezeggenschapsreglement opgesteld. Op deze site kunt u de notulen van de MR vergaderingen raadplegen. Op deze website treft u aan het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement.

Indien u contact wil zoeken met de MR, benader dan één van de leden of stuur ons een bericht via ons e-mail adres: mr-bloktempel@skpo.nl. Uw e-mail komt bij de secretaris terecht en zal vertrouwelijk worden behandeld. Geeft u in uw mail a.u.b. aan voor wie het bericht bedoeld is: voor de gehele MR of alleen de ouder- of/en personeelsgeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR en zal de mail dus niet inzien, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt.


Heeft u vragen aan ons?
Mail dan naar: mr-bloktempel@skpo.nl
 
Cookie instellingen