Verlof aanvragen

Verlof aanvragenVerlof buiten de schoolvakanties kunt u aanvragen via Parro met vermelding van de verlofreden. Het verlof wordt slechts onder bepaalde voorwaarden door Jorien Vleugels worden verleend.

De voorwaarden op grond waarvan de directie toestemming mag verlenen zijn: 
1. Bijzondere omstandigheden 10 dagen per schooljaar of minder.
- Voor het voldoen aan een godsdienstige verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden tijdens een religieuze feestdag;
- Voor verhuizing (1 dag);
- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (1 tot ten hoogste, 2 dagen afhankelijk    of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de gemeente Son en Breugel);
- Bij gezinsuitbreiding, voor geboorte/adoptie (ten hoogste 2 dagen);
- Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur gaat in overleg met directeur); 
- Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad ( ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e       graad ( ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e graad ( ten hoogste 1 dag);
- Bij een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en een 12 ½ -,25-,40-,50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of     grootouders ( 1 dag of ten hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is);

2. Bijzondere omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
    Neem contact op met de directeur van de school.

3. Vakantieverlof 
    Mocht u verlof aan willen vragen, dan kunt u dat doen onder het kopje 'berichten' in Parro. Waar u normaal gesproken een gesprek start met de leerkracht van de groep, doet u dit nu met Jorien Vleugels. U geeft in het bericht/ verlofaanvraag aan voor wanneer u verlof wilt aanvragen, met welke reden u verlof aant wilt vragen, voor wie u verlof aan wilt vragen en in welke groep uw kind(eren) zitten.

4. Als uw verlofaanvraag wordt afgekeurd kunt u aangeven dat u bezwaar maakt en uw redenen aandragen. De school is dan verplicht de aanvraag te heroverwegen. 
 
Mocht uw verlof afgekeurd zijn en u besluit alsnog uw kind niet op school aanwezig te laten zijn is de school wettelijk verplicht deze ongeoorloofde afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beoordeelt de situatie en kan op dat moment overgaan tot het opmaken van een proces verbaal. 

Cookie instellingen